โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา
234 ม.5 ถนนบางน้ำเปรี้ยว-ฉะเชิงเทรา  ตำบลโพรงอากาศ  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150
เบอร์โทรศัพท์ 038581752
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


นางรัฏฐภรณ์ ปุญญนิรันดร์
ครู คศ.3

นางสาววิระฉัตร ยิ่งรุ่งเรือง
บรรณารักษ์