โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา
234 ม.5 ถนนบางน้ำเปรี้ยว-ฉะเชิงเทรา  ตำบลโพรงอากาศ  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150
เบอร์โทรศัพท์ 038581752
แนะนำครูและบุคลากรใหม่

 นางสาวนฤมล   มาลัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย



นายเอกวัฒน์   ระบือนาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี



นางสาวกรรณิการ์   แท่นแก้ว

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ



นางสาวเบญจวรรณ   มาลัยวงษ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ