โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา
234 ม.5 ถนนบางน้ำเปรี้ยว-ฉะเชิงเทรา  ตำบลโพรงอากาศ  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150
เบอร์โทรศัพท์ 038581752
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 พ.ค.2556 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางปราณี ปั้นบัว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2552-2555
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพล ธีระกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2546-2551
ชื่อ-นามสกุล : นายวนิชชัย แก่นภมร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ต.ค. 2556 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางกมลพันธ์ พยัคเกษมโสภณ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2553-2556
ชื่อ-นามสกุล : นายมณีชัย ชูราษี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2553-2554
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพล ธีระกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2545-2551
ชื่อ-นามสกุล : นายมานิต เดวิเลาะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544-2545
ชื่อ-นามสกุล : นายประยูร ศุภจริยาวัตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พศ.2543-2544
ชื่อ-นามสกุล : นางมานี ขำเพ็ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2541-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ ธุวสินธ์ุ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2536-2541
ชื่อ-นามสกุล : นายนิคม วงศ์วานิช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2535-2536
ชื่อ-นามสกุล : นายสงคราม อุทัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2533-2535
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ แสนสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2522-2533
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ แสนสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2502-2522